نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع تصادفات عابران پیاده شهر یزد

دوره 4، شماره 14، تابستان 1396، صفحه 55-86

محمد پورشمس؛ محمدرضا مزیدی؛ مجید نعیم یاوری