نویسنده = �������������� ������������������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه بین بی‌هنجاری اجتماعی و سلامت اجتماعی زنان شهر یزد

دوره 2، شماره 6، تابستان 1394، صفحه 33-48

سیدعلیرضا افشانی؛ حمیده شیری محمدآباد


3. مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین بزهکاران و غیربزهکاران شهر یزد

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 35-61

سیدعلیرضا افشانی؛ ملیحه مهدی پور خراسانی