نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. نقش اخلاقیات در بروز رفتارهای انحرافی

دوره 3، شماره 10، تابستان 1395، صفحه 81-108

مهناز فرهمند؛ مریم دهقان چناری


2. بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر بحران هویت دانش آموزان شهر یزد

دوره 2، شماره 8، زمستان 1394، صفحه 9-32

مهناز فرهمند؛ مهدی عالی نژاد


3. بررسی تأثیر پروسة خانوادگی و خودکنترلی بر رفتارهای انحرافی نو (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 33-62

مهناز فرهمند؛ صغری برجی؛ فاطمه زیدآبادی نژاد