نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر پروسة خانوادگی و خودکنترلی بر رفتارهای انحرافی نو (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه یزد)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 33-62

مهناز فرهمند؛ صغری برجی؛ فاطمه زیدآبادی نژاد