نویسنده = �������� ������ ���������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین بزهکاران و غیربزهکاران شهر یزد

دوره 1، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 35-61

سیدعلیرضا افشانی؛ ملیحه مهدی پور خراسانی


2. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی، بر گرایش جوانان به اعتیاد در شهر یزد

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 33-64

اکبر زارع شاه آبادی؛ بهروز اسلامی؛ ملیحه مهدی پور خراسانی