نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین سرمایة اجتماعی و توانمند سازی روان شناختی کارکنان نیروی انتظامی استان یزد

دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 91-115

یوسف ترابی؛ ضیا افراز کنجین؛ نورمحمد رضایی