نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر بازار سرمایه در حق اشتغال زنان با استفاده روش مدلسازی ساختاری-تفسیری

دوره 3، شماره 12، زمستان 1395، صفحه 53-65

علی اکبر جعفری ندوشن؛ علیرضا رعیتی؛ حسام الدین جعفری ندوشن