نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. پیشگیری محله محور از سرقت مستوجب تعزیر در نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1396، صفحه 93-124

علی اضغر رفاهی؛ فرحناز ویشی