نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر استقرار حسابداری تعهدی بر مسئولیت پاسخگوئی مالی و عملیاتی در ناجا

دوره 5، شماره 18، تابستان 1397، صفحه 80-102

رضا جوادیان؛ روح الله بیکی؛ اصغر ارجلو