از اعتیاد زنان تا نابسامانی خانواده (مطالعه کیفی زنان معتاد شهر یزد)

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

اعتیاد از آسیب‌های جدی امروز کشورهاست و از این جهت که بنیان‌های روحی، روانی، اخلاقی و اجتماعی خانواده و اجتماع را متزلزل می کند و سبب به وجود آمدن رفتارهای آسیب زا می شود مساله ای اجتماعی تلقی می شود. از آنجا که اعتیاد زنان به عنوان رکن و اساس خانواده تاثیری فراتر از اعتیاد مردان بر خانواده و جامعه می نهد، پژوهش در این زمینه ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. به این منظور 52 نفر از زنان معتاد با روش نمونه گیری نظری و هدفمند انتخاب شدند و مصاحبه‌های عمیق با آنها انجام شد. داده‌های حاصل از مصاحبه، با روش کدگذاری نظری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در مرحله کدگذاری باز 20 مفهوم و در مرحله کدگذاری محوری شش مقوله بدست آمد که در نهایت "اعتیاد، دریچه ای رو به سقوط" به عنوان مقوله اصلی استخراج شد. نتایج نشان داد که اعتیاد زنان در خانواده سبب نابسامانی، روابط نابهنجار، ضعف ارزش ها و از هم گسیختگی در خانواده و ایجاد نسل معتاد و مبادله زندگی با مواد می شود.

کلیدواژه‌ها