مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در بین بزهکاران و غیربزهکاران شهر یزد

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه در کنار سرمایه انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی موردتوجه قرار گرفته است. این پژوهش باهدف سنجش میزان سرمایه اجتماعی در بین افراد بزهکار و غیربزهکار شهر یزد و بررسی رابطه بین متغیر‎های اجتماعی مختلف با میزان سرمایه اجتماعی انجام شده است.
روش بررسی: تحقیق از نوع پیمایشی بوده که طی آن 528 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای در بین غیربزهکاران و نمونه‏گیری طبقه‏ای متناسب در بین بزهکاران انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته بود که با روش محتوایی، اعتبار و با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی آن محرز شد.
یافته‌ها: یافته‎ها نشان داد بین بزهکاران و غیربزهکاران به لحاظ میانگین میزان سرمایه اجتماعی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. همچنین بین میانگین میزان سرمایه اجتماعی بزهکاران و غیربزهکاران با کنترل سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، محل تولد و محل زندگی و میزان تقدیرگرایی تفاوت معنی‎داری وجود ندارد. بین متغیر‎های کنترل اجتماعی، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و میزان محرومیت نسبی با میزان سرمایه اجتماعی رابطه معنی‎داری وجود دارد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد برای افزایش سرمایه اجتماعی، اقدام برای کاهش احساس محرومیت و افزایش کنترل اجتماعی مثمرثمر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها