تأثیر شمارشگرهای معکوس بر ایمنی تقاطعات چراغدار مطالعه موردی شهرهای یزد و سیرجان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: در این پژوهش به بررسی تاثیر شمارشگرهای معکوس بر ایمنی تقاطعات چراغدار با زمانبندی ثابت پرداخته شده است
روش بررسی: برای این منظور پارامترهای تعداد تخلفات عبوری از چراغ قرمز، نرخ زود شروع کننده جریان ترافیک، نرخ دیر ایست کننده جریان ترافیک و تعداد تصادفات جهت بررسی ایمنی ترافیک در دو حالت شمارشگر معکوس روشن و خاموش در چند تقاطع شهرهای یزد و سیرجان مورد بررسی قرار گرفته اند. اطلاعات اولیه موردنیاز تقاطعات مورد بررسی شهرهای یزد و سیرجان در دو حالت شمارشگر روشن و خاموش، با استفاده از تصاویر ویدوئی دوربین‌های نظارت تصویری مرکز کنترل ترافیک شهر یزد و مرکز فرماندهی نیروی انتظامی شهر سیرجان شمارش و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج آزمون های آماری من ویتنی به منظور مقایسه بین دو حالت شمارشگر خاموش و روشن نشان داد که بین تعداد تخلفات عبور از چراغ قرمز، تعداد تصادفات و نرخ زود شروع کننده جریان ترافیک در دو حالت خاموش و روشن بودن شمارشگر های تقاطعات مورد مطالعه تفاوت معنی‌داری وجود ندارد در حالی که نرخ دیر ایست کننده ترافیک کل تقاطعات بعد از خاموش شدن شمارشگر‌ها افزایش قابل توجهی یافته است.
نتیجه گیری: نتایج عددی به دست آمده از تقاطعات مورد نظر نشان داد که در مجموع و در محدوده تقاطعات مورد بررسی، تفاوت کلی محسوسی در ایمنی ترافیک عبوری از تقاطعات در دو حالت شمارشگر معکوس روشن و خاموش مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها