شناسایی و ارزیابی ریسک‌های حمل‌ونقلی ماشین‌آلات سنگین در راستای بهبود ایمنی (مطالعه موردی: آزادراه شیراز – اصفهان)

نویسندگان

چکیده

بیان مسئله و هدف: امروزه کاهش خسارت مالی و جانی، افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم‌های حمل‌ونقل، موردتوجه بسیاری از صاحبان صنایع ازجمله راه قرار گرفته است، دراین‌بین ازجمله نقاط ضعف و مشکل در شبکه حمل‌ونقل کشور که عامل افزایش هزینه‌ها و زایل نمودن سرمایه‌های ملی شده است، فقدان ایمنی مناسب در سیستم حمل‌ونقل کشور است. متأسفانه در کشور، دیدگاه به مسئله ایمنی بیش‌ازپیش از هر چیزی به مسائل فنی توجه نموده و همین امر باعث شده در صنعت حمل‌ونقل، ایمنی و ریسک جایگاه مشخصی نداشته باشد.
روش تحقیق: در این پژوهش، ابتدا به شناسایی ریسک‌های موجود در حمل‌ونقل ماشین‌آلات سنگین با استفاده از مصاحبه و پرسش‌نامه پرداخته می‌شود و پس از ارزیابی ریسک به روش ویلیام فاین، رتبه‌بندی صورت می‌پذیرد که در پایان با استفاده از تحقیقات گذشته و نظریات کارشناسان پیشنهاد‌هایی جهت کاهش و یا کنترل ریسک ارائه می‌گردد. در این تحقیق از پروژه در حال ساخت آزادراه شیراز- اصفهان به‌عنوان نمونه موردی استفاده شده است.
نتایج: نتایج نشان می‌دهد که خرابی سیستم علائم، خطاهای زیرساخت و امکانات غیر ایمن از مهم‌ترین ریسک‌های شناسایی شده بودند و انتظار می‌رود شناسایی و ارزیابی ریسک، منجر به افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی حمل ماشین‌آلات سنگین در سیستم حمل‌ونقل کشور گردد.

کلیدواژه‌ها