بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی موثر بر بحران هویت دانش آموزان شهر یزد

نویسندگان

چکیده

بحران هویت بدون شک مهم ترین معضل اجتماعی امروز جامعۀ ایران است که آن را می توان در کلیۀ تعاملات، افکار، ایده ها و ارزش ها ی نسل حاضر به وضوح مشاهده کرد. اما آنچه در این تحقیق اهمیت می یابد بررسی تغییر چشم اندازهای فرهنگی – سنتی است که پیش تر از این پناهگاه محکمی برای هویت محسوب می شد. بر همین مبنا، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با بحران هویت دانش‌آموزان شهر یزد در سال تحصیلی 1394 می-باشد. این پژوهش مبتنی بر روش پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر، تمامی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان یزد می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که بین متغیرهای مستقل تعلق خانوادگی، اخلاقیات و فردگرایی، مصرف تظاهری با بحران هویت رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره با توجه به بتای استاندارد شده نیز نشان می‌دهد که کاهش پایبندی به اخلاقیات، فردگرایی، مصرف تظاهری و تعلق خانوادگی در مجموع 39% از تغییرات متغیر وابسته بحران هویت را تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها