بررسی نقش عناصر اقلیمی در تصادفات جاده ای بر اساس مدل های رگرسیون

نویسندگان

برون سازمانی

چکیده

تصادفات جاده ای از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید مالی و جانی محسوب می شود. شرایط جوی با تاثیرگذاری بر حجم حمل و نقل و نیز خطرهای سفر در شرایط نامساعد از قبیل لغزندگی جاده و میدان دید کم از امنیت جاده‌ها کاسته و بر میزان تصادفات می‌افزاید. جاده ترانزیتی یزد از مهم‌ترین راه‌های اصلی، و پل ارتباطی شمال و جنوب کشور می باشد. در این پژوهش، تصادفات جاده‌ای محور نایین-انار در وضعیت‌های جوی بارانی، صاف، غبارآلود و یخبندان در یک دوره 7 ساله (1392-1386) مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی نقش این پدیده‌ها در بروز تصادفات جاده‌ای از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی یزد، میبد، عقدا و مهریز استفاده شد؛ و همچنین اطلاعات تفصیلی مربوط به تصادفات در دوره مطالعه شده نیز از بانک اطلاعاتی پلیس‌راه و سازمان حمل و نقل یزد تهیه گردید و با استفاده از روش آماری رگرسیون ساده و گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هدف این پژوهش بررسی میزان تصادفات جاده ای در فصول مختلف سال، شناخت روابط بین عناصر اقلیمی و تصادفات جاده ای، تاثیر عناصر اقلیمی در مقاطع اوج شیوع تصادفات جاده‌ای، پیش بینی تصادفات با استفاده از عناصر هواشناسی در جاده ترانزیت یزد می باشد. که نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بیشتر تصادفات در شرایط مساعد اقلیمی و فصل بهار و تابستان رخ داده است که می‌توان علت بروز این تصادفات را بیشتر خطای انسانی و تردد زیاد وسایل نقلیه در این فصول و کویری بودن جاده دانست. 90 درصد تصادفات در شرایط مساعد اقلیمی رخ داده است. با وارد کردن عناصر هواشناسی و تصادفات در مدل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده و پیشرفته مشخص شد بیشترین تصادفات محور نایین در دمای زیاد و در تابستان به وقوع پیوسته که با استفاده از این عنصر می توان 11 درصد تصادفات را پیش بینی کرد، در محور میبد بیشترین تصادفات در هوای طوفانی همراه با گرد و غبار بوده که از طریق همین عنصر می توان 2/1 درصد تصادفات این محور را پیش بینی کرد، از طریق رطوبت و بارش، دما 12.4 درصد تصادفات محور یزد(کنارگذر زارچ-مهریز) و با استفاده از عناصر بارش و ساعات آفتابی 11 درصد از تصادفات مهریز-انار را پیش بینی کرد.

کلیدواژه‌ها