ارزیابی قابلیت‌های امنیتی پارک‌های شهری در راستای مطلوبیت بخشی به گذران اوقات فراغت (مطالعه موردی: پارک‌های ناحیه‌ای شهر یزد)

نویسنده

برون سازمانی

چکیده

هدف: از پژوهش حاضر با نظر به اهمیت و جایگاه بحث امنیت و احساس آن در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی به عنوان مقوله بنیادی نیاز انسان، تحلیل راهبردی امنیت پارک‌های ناحیه‌ای شهر یزد به عنوان مهم‌ترین منبع گذران اوقات فراغت شهروندان است.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت، از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها و اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی است. جامعه آماری تحقیق را شهروندان ساکن شهر یزد و کارشناس سازمان‌های ذیربط امور پارک‌های شهر یزد تشکیل می‌دهند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد وجود پارکبان و دفتر انتظامات در پارک‌های ناحیه‌ای به عنوان مهمترین نقط قوت و عدم حضور همیشگی انتظامات پارک‌های ناحیه‌ای علی‌الخصوص در ساعات خلوت به عنوان مهمترین نقطه ضعف امنیتی پارک ها شناسایی گردیده اند.
نتیجه گیری: نتایج این تکنیک نشان می‌دهد که پارک‌های ناحیه‌ای شهر یزد از نظر امنیتی در مجموع با 35 قابلیت (25 قوت و 15 فرصت) و 25 محدودیت (18 ضعف و 7 تهدید) همراه می‌باشد که با برنامه‌ریزی از سوی سازمان‌های ذیربط می‌توان محدودیت‌ها را کاهش و بر قابلیت‌های امنیتی در این پارک‌ها افزود.

کلیدواژه‌ها