شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر آمادگی فردی کارکنان فرماندهی انتظامی استان یزد برای پیاده سازی مدیریت دانش

نویسنده

درون سازمانی

چکیده

هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی و ارزیابی عوامل مـؤثـر بـر آمادگی فردی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان یزد برای پیـاده سازی مـدیـریـت دانـش با رویکرد فازی می باشد، لذا این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و اولویت پژوهشی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان قرار دارد. روش‌های گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو دسته کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم می‌شود. در خصوص گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش‌های کتابخانه‌ای و جهت گردآوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه‌های پژوهش از روش میدانی استفاده شده است و برای گردآوری داده‌های پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردید. در این پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا اقدام گردید بدین صورت که پرسش نامه به تعدادی از صاحب نظران و اساتید راهنما ومشاور داده شد و از آنها در مورد سئوالات و ارزیابی فرضیه‌ها نظرخواهی گردید که به اتفاق پرسش نامه را تایید نموده اند. برای محاسبه پایایی، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید بنابراین پرسشنامه تحقیق قابل اتکا است. برای شناسائی مهمترین معیارهای مطالعه از ادبیات پژوهش و مصاحبه استفاده و برای گردآوری داده‌ها از طیف فازی معادل با مقیاس 5 درجه لیکرت استفاده شده است. برای تعیین اولویت معیارهای تحقیق حاضر از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره استفاده شده است. برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌های بدست آمده از کدنویسی VB در محیط اکسل استفاده و برای شناسایی مهمترین گزینه از تکنیک SAW, TOPSIS , VIKOR و BORDA با رویکـرد فـازی استفاده شده است. از کارکنان درخواست گردید جهت تکمیل پرسش نامه در هر گزینه اختلاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب را با گزینه های خیلـی کـم تا خیلـی زیـاد مشخص نمایند. برابر نتایج بدست آمده «تعاملات و روابط متقابل کارکنان» مهمترین عامل موثر بر آمادگی فردی کارکنان برای پیاده سازی مدیریت دانش بین وضعیت موجود و مطلوب در فرماندهی انتظامی استان یزد می باشد. « انگیزش کارکنان » نیز امتیازی مشابه و نزدیک دارد. دو عامل «اعتماد و همدلی کارکنان» و« نگرش به تسهیم دانش در کارکنان » با امتیاز نزدیک در رتبه سوم و چهارم قرار دارند

کلیدواژه‌ها