شبکه های اجتماعی و امنیت ملی و امنیت اجتماعی

نویسنده

چکیده

مقدمه و هدف: شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره‌هایی که عموماً فردی یا سازمانی هستند تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندی، لینک‌های وب، سرایت بیماری‌ها به هم متصل اند و عملکرد خانواده که جنبه مهم محیط خانوادگی است و سلامت جسمانی، اجتماعی و هیجانی کودکان را با توجه به جهت گیری مذهبی آنان تحت تاثیر قرار می دهد به همین سبب پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با عملکرد خانواده و جهت گیری مذهبی در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان یزد بود.
روش بررسی: روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایشی است داده ها با ابزار پرسشنامه (پرسشنامه عملکرد خانواده به همت ناتان بی اپشتاین لارنس ام. بالدوین و دوان اس بیشاب تهیه شده و توسط توسط ساعتچی، کامکاری، عسکریان(1389) هنجار یابی شده است و پرسشنامه سنخ نگرش سنجی مذهبی برگرفته از روش بازآزمایی، همسانی درونی ودونیمه سازی گاتمن و همبستگی اسپیرمن- براون که توسط براهنی وموسوی در سال 1371 تدوین یافته است و پرسشنامه شبکه های اجتماعی که توسط ستاینفلد، الیسون، ولمپ، 2008 تدوین شده و از طریق پیش ازمون بصورت تصادفی بر روی 30 نفر از دانش آموزان اجرا شده و پس از تایید الفای کرونباخ مورد استفاده قرارگرفت) و با استفاده از نمونه گیری طبقه ای و خوشه ای به طور ترکیبی از 280 نفر از دانش آموزان دختر و پسر نواحی یک و دو آموزش پرورش شهر یزد گرد آوری شده است.
تجزیه وتحلیل داده ها : شامل دو بخش که در بخش توصیفی، برحسب :جنس ، سن ،پایه و رتبه درسی ، تحصیلات پدر و مادر و همچنین شغل پدر و مادر ذکر شد و در بخش استنباطی به آزمون فرضیات پرداخته شد و از نرم افزاری آماری همبستگی و رگریسون چند متغیره استفاده شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که تحلیل ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش رابطه بین مولفه حل مساله خانواده با جهت گیری مذهبی (05/0P<،132/0=r)، و مولفه رفتاری جهت گیری مذهبی(05/0P<،136/0=r)، مثبت و معنادار و با استفاده از شبکه های اجتماعی (05/0P>،038/0=r)، و مولفه های اعتقادی (05/0P>،085/0=r)، و شناختی(05/0P>،105/0=r)، جهت گیری مذهبی رابطه معنادار نبود.
بحث و نتیجه گیری: بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ابعاد باورهای مذهبی و عملکرد خانواده همبستگی معنادار ندارد ولی عملکرد خانوادهدر چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی اثر گذار می باشد.

کلیدواژه‌ها