بررسی تحولات جمعیتی و اشتغال در شهرستان یزد تا افق 1400 با تاکید بر مناطق شهری و روستایی

نویسنده

چکیده

تعیین اندازه جمعیت و ویژگی های مهم آن، شناخت کمبودها و نیازها و نیز امکانات بالقوه و استعدادها و توانهای جمعیت و استفاده از این شناخت در تهیه و ارزیابی برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی برای توسعه آینده امری الزامی است. آگاهی مداوم از تغییرات و تحولات جمعیتی در محدوده ای مانند شهرستان یزد که در سالهای اخیر از نظر وجود کارخانجات صنعتی در کشور خود را به خوبی نشان داده است و در حال تحول سریع در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد دارای اهمیت زیادی است چرا که تحولات جمعیتی شهرها و روستاهای واقع در محدوده شهرستان، خود می تواند در مشخص نمودن نقش روستاها و اشتغال آنها و میزان کشش جمعیت شهرهای محدوده نقش بسزایی داشته باشد.
این مقاله با هدف بررسی تحولات جمعیتی و اشتغال در محدوده شهرستان یزد تا افق سال 1400 تدوین یافته است. روش به‌کار گرفته‌شده در این پژوهش توصیفی -تحلیلی و کمی است. نتایج حاکی از آن است که روند تحولات جمعیتی در این محدوده دائماً درحال افزایش بوده، در حالی که جمعیت روستاها با نرخ رشد منفی مواجه بوده است. به گونه ای که شهرهای محدوده با وجود داشتن بسترهای مناسب برای اشتغال به کار، محل مناسبی برای مهاجرپذیری روستاییان و حتی ساکنین شهرستانهای اطراف بوده است. از آنجا که شهر یزد شهری صنعتی – معدنی است که با وجود کمبود منابع آب توانسته است در سالهای اخیر از نقش کشاورزی خود دور شده و به سمت صنعتی شدن پیش برود، به نظر می رسد که این شهر در محدوده شهرستان یزد بیشترین ضریب کشش پذیری را در دوره زمانی مورد نظر داشته که این امر باعث بهم خوردن تعادل فضایی و خالی شدن روستاهای محدوده و سرازیر شدن نیروی اشتغال به سمت این شهر گردیده است.

کلیدواژه‌ها