مقایسه تطبیقی ابعاد هویّت اسلامی، ایرانی و مدرن در نسل اول و سوم انقلاب اسلامی(مطالعه موردی شهر یزد)

نویسندگان

چکیده

هدف: یکی از چالش‌های مخاطره‌انگیز برای هویّت را می‌توان در تفاوت و تعارض هویّتی نسل‌ جوان با نسل‌های گذشته دانست.
تفاوت‌های نسلی به‌ویژه هنگامی که جامعه‌‌ با تحوّلات فزآینده‌ی اجتماعی و فرهنگی مهمّی روبرو است و از طرف دیگر تهاجم فرهنگی گسترده غرب، زمینه را برای بحران هوّیت و گسست هویّتی بین نسل‌ها ایجاد می‌کند، باید به‌صورت جامع و مستمر مورد بررسی قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر سنجش هویّت دو نسل و یافتن وجوه تشابه و تمایز هویّت آن‌ها است.
روش: تحقیق مطالعه‌ی حاضر از نوع علّی مقایسه‌ای به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه در مورد410 نفر شامل210 نفر افراد 18 تا 29 سال به عنوان نماینده‌ی گروه جوان (نسل سوم) و 207 نفر افراد بالای 40 سال به عنوان نماینده نسل بزرگسال (نسل اول) ساکن شهر یزد انجام گرفته است. از مقیاس‌ سنجش هویّت اسلامی، ایرانی و مدرن به عنوان ابزار پژوهش و از آزمون تی مستقل برای برّرسی تفاوت‌های دو نسل در ابعاد هویّتی استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج به‌دست آمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون T مستقل، نمایانگر وجود تفاوت هویّت نسل اول (بزرگسال) و نسل سوم (جوان) در بعد هویّت مدرن می‌باشد.
بحث: مطابق با یافته‌های مطالعه‌ی حاضر می‌توان گفت که نسل جوان در مقایسه با نسل بزرگسال گرایش بیشتری نسبت به هویّت مدرن دارد.

کلیدواژه‌ها