بررسی ریسک های موجود در شغل رانندگی ماشین الات سنگین راه سازی به روش ویلیان فاین

نویسنده

چکیده

بیان مساله و هدف: تجزیه و تحلیل تحقیقات گذشته و حوادث رانندگی در ایران نشان می دهد که عامل انسانی اصلی ترین و مهمترین علت در ایجاد حوادث و سوانح رانندگی کشور می باشد که متأسفانه سالیانه ضربه های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می سازد و در سراسر دنیا سعی بر این است تا به نوعی از تعداد و شدت این سوانح کاسته شود، لذا لزوم مطالعه و بررسی برای شناخت عوامل موثر بر وقوع ریسک در زمینه رانندگی اجتناب ناپذیر می باشد و از طرفی در کشور، خسارت های سنگین حاصل از ریسک های موجود در شغل رانندگی ماشین الات سنگین راه سازی مورد توجه قرار نگرفته و همچنین دیدگاه به مساله ایمنی بیش از پیش از هر چیزی به مسایل فنی توجه نموده و همین امر باعث شده که در راه سازی ایمنی و ریسک جایگاه مشخصی نداشته باشد.
روش تحقیق: در این پژوهش، ابتدا به شناسایی ریسک های موجود در شغل رانندگی ماشین الات سنگین راه سازی در پروژه ازاد راه شیراز- اصفهان با استفاده از مصاحبه و پرسش نامه پرداخته می شود و پس از ارزیابی ریسک به روش ویلیان فاین، رتبه بندی، جهت مواجه بهتر با ریسک ها صورت می پذیرد و در پایان با استفاده از تحقیقات گذشته و نظریات کارشناسان پیشنهاداتی جهت کاهش و یا کنترل ریسک ارائه میگردد.
نتایج: نتایج نشان می دهد که عدم مهارت کافی در رانندگی و نقص فنی ماشین الات از مهمترین ریسک های شناسایی شده بودند و انتظار می رود شناسایی و ارزیابی ریسک، منجر به افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی بالا در رانندگی ماشین الات سنگین در پروژه های عمرانی کشور گردد.

کلیدواژه‌ها