تبیین تفاوت در ایده‌آل‌های باروری زنان در شهر یزد

نویسندگان

چکیده

در شرایطی که گذار جمعیتی کامل می‌شود و باروری از سطحی بالا به سطح پایین کاهش می‌یابد، ایده‌آل‌های مرتبط با فرزندآوری نقش بالقوه مهمی در تعیین رفتارهای باروری پیدا می‌کنند. از اینرو، در بخش عمده‌ای از تبیین‌های باروری پایین، تمرکز بر موانعی است که در تحقق ایده‌آل‌های باروری زنان و خانواده‌ها وجود دارد. تجربه باروری زیر حد جانشینی در ایران طی سالیان اخیر، شناسایی و مطالعه دقیق نیات و ایده‌آل‌های باروری را ضروری می‌سازد. هدف مطالعه حاضر، بررسی ایده‌آل‌های باروری زنان شهر یزد و عوامل تعیین کننده آن است. برای این منظور، داده های تحقیق، برمبنای پیمایشی در بین نمونه 483 نفری از زنان ازدواج کرده 49-15 ساله شهر یزد گردآوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق رابطه معکوس و معنی‌دار ایده‌آل‌های باروری با سن ازدواج، سطح تحصیلات زنان، سرمایه فرهنگی را نشان می‌دهد. در مقابل، رابطه مسستقیم و معنی داری بین پایبندی دینی و ایده‌آل‌های باروری زنان وجود دارد. بگونه‌ای که در بین زنانی که سطح پایبندی دینی مقدمه و طرح مسئله بالاتری دارند، ایده‌آل‌های باروری بالاتری قابل مشاهده است. براساس یافته‌های تحقیق، بین ایده‌آل‌های باروری زنان و پایگاه اجتماعی و خودتحقق‌بخشی رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها