بررسی تاثیر بازار سرمایه در حق اشتغال زنان با استفاده روش مدلسازی ساختاری-تفسیری

نویسندگان

چکیده

رشد جمعیت زنان تحصیل کرده ایران و تغییر الگو و نقش اجتماعی مردان و نیازهای مادی خانواده ، ضرورت ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی و اقتصادی بانوان بعنوان عناصر فعال و تأثیر گذار اجتماع در بالا بردن در آمد و رفاه خانواده را اجتناب ناپذیر ساخته است. حال آنکه ممکن است اولاً شرایط اشتغال و بکار گیری همه این اقشار متقاضی کار وجود نداشته باشد و یا نا ایمنی محیط های شغلی و آسیب های اخلاقی و اجتماعی پاره ای مشاغل، مانع اشتغال و تأثیر گذاری جدی این بخش از جمعیت کشورگردیده است. لذا به‌منظور تأمین شرایطی که از یکسو موجبات حضور فعال و موثر زنان در عرصه اقتصادی و اجتماعی کشور را فراهم کند و از سویی دیگر مانعی برسر نقش بنیادین آنان در توسعه و تعالی خانواده نگردد، استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و اشتغال غیر حضوری در بازار سرمایه می تواند راهکاری اطمینان بخش به این چالش محسوب گردد. زنان با حضور در بازار سرمایه و اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار و سایر معاملات و تعاملات مالی و همچنین مشاوره و راهنمایی سرمایه گذاران که عمدتاً به صورت غیر حضوری و یا نیمه وقت صورت می گیرد ضمن بهره مندی از مواهب یک شغل آزاد، با در آمد، موثر و ایمن اجتماعی از فرصت های فراغت افزون تری هم در پرداختن به امور خانوادگی خود برخوردار خواهند بود. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه و پرسشنامه با خبرگان و پیمایش متون به بررسی و تجزیه زوایای مختلف تاثیر بازار سرمایه بر اشتغال زنان پرداخته شده است. سپس ضمن استنباط شاخصه های تاثیرپذیری- با یاری گرفتن از تکنیک مدلسازی ساختاری-تفسیری (ISM)- بطور دقیق ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه‌های بازار سرمایه در اشتغال زنان بدست آمده و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها