جایگاه پلیس علمی در ادله اثبات دعوا براساس قانون مجازات اسلامی

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف: در حقوق کیفری با دو نوع از ادله روبرو هستیم. ادله قانونی که در قالب اقرار، شهادت و... دسته بندی می‌گردد و دیگری ادله علمی که به صورت تمهیدی ابزاری، در دستِ پلیس علمی و مصادیقی از این قبیل قرار دارد. بنابراین در این راستا نقش پلیس علمی را تنها می توان از طریق قانون بررسی کرد. پلیس علمی با تمامی بار معنایی که در سیستم کشف جرم به عنوان یک ساختار و سازمان و نیز شیوه ای در راستای اثبات دلیل برای آن تـعریـف می گـردد، در موقعیـتی ابزار کشـف جرم و ابزاری در تحلیـل ادله ارائـه شده، تلقـی می گـردد و در موضعی دیگر، خود یکی از ادله اثباتی در کشف جرم محسوب می‌گردد.
روش: این تحقیق به صورت توصیفی و استفاده از روشِ تحلیل بر مبنای نظرات حقوقدانان و همچنین مقررات و قوانین داخلی صورت گرفته است.
نتایج: دراین پژوهش به مواد ماهوی ادله اثبات در قانون جدید مجازات اسلامی ایـران، و همچنین مواد مرتبط و موثر با این موضوع در آیین دادرسی کیفری نیز پرداخته شده است.
نتیجه گیری: با توجه به تحلیل های مواد مربوطه، باید اذعان داشت فرضیات تحقیق اثبات گردیده است.

کلیدواژه‌ها