بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع تصادفات عابران پیاده شهر یزد

نویسندگان

چکیده

مقدمه و هدف:امروزه نرخ بالای تصادفات وسائل نقلیه با عابرین پیاده که در اکثر موارد باعث جرح شدید یا فوت می گرددو تبعات و آثار منفی آن بر جامعه (هزینه های مادی و معنوی) لزوم ایمنی تردد را بیش تر از پیش برای همگان آشکار ساخته است.بررسی پارامترهای رفتاری عابرین پیاده و رانندگان، همچنین خصوصیات ترافیکی و طرح هندسی شبکه خیابانهای درونشهری ومحل عبور عابرین پیاده می تواند در شناسایی عوامل موثر در بروز تصادفات عابر پیاده باشد.
روش: در این پژوهش شیوه کار مبنی بر روش اسنادی و بررسی پرونده‌های موجود و همچنین مصاحبه با افراد (راننده و خانواده فرد متوفی) بوده و مهم ترین منابعی که در جریان تهیۀ این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت، بانک اطلاعات تصادفات پلیس راهور و پلیس راه و مرکز عملیات استان و آمار پزشکی قانونی بوده است.
نتایج: بر اساس نتایج سرعت بالای ماشین و عدم توان کنترل به موقع آن، عدم دقت و توجه به جلو، کم مهارتی در امر رانندگی، عجله داشتن عابرین و عدم استفاده از محلهای در نظر گرفته شده (پل، خط‌کشی و...) جهت عبور عابران از عرض خیابان، عدم تشخیص سرعت خودرو و عدم توان هماهنگ نمودن زمان عبور از خیابان توسط انها و همچنین عدم حصارکشی جهت ممانعت از حضور عابران در سطح خیابان به خصوص بلوارها، عدم و یا کمبود تابلوهای هشداردهنده به رانندگان، کمبود پلهای مکانیزه جهت عبور(به خصوص در مسیرهای اصلی شهر) را می توان از جمله دلایل مهم بروز حوادث دانست.
نتیجه گیری: طی بررسی‌های صورت گرفته می‌توان گفت مهمترین عوامل مؤثر در آمار بالای تلفات در درون شهرهای استان به خصوص در شهر یزد موارد ذیل می‌باشد:
توجه خاص خانواده‌های این استان به استفاده از موتورسیکلت و عدم رعایت قوانین ترافیکی توسط راکبین آن، کمبود پیاده‌رو در سطح شهر و ناگزیری شهروندان در تردد در کنار خیابانها ،امکان گریز از قانون در سطح شهر و هنجارشدن قانون‌گریزی،

کلیدواژه‌ها