شناسایی و اولویت بندی راهکارهای کاهش بدحجابی در زنان و دختران شهر یزد

نویسنده

بیرونی

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راهکارهای کاهش بدحجابی در زنان ودختران شهر یزد با روش زمینه ای صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش متشکل از متخصصان و صاحب نظران حوزه حجاب است که تعداد 13 نفر از آنها به صورت هدفمند جهت مصاحبه عمیق انتخاب گردیده و مصاحبه تا اشباع داده ها ادامه یافته است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی است. بررسی مکرر متن و مصاحبه های مطرح شده و توجه به راهکارها، بیانگر ارتباط بین مقوله ها است و نشان می دهد که با توجه به یافته ها، راهکارهای اولویت بندی برای کاهش بدحجابی: 1) پر رنگ تر شدن نقش خانواده ها در زمینه حجاب، 2) برگزاری همایش ها و مسابقات در زمینه حجاب، 3) پر رنگ تر شدن نقش رسانه ها، 4) فرهنگ سازی در زمینه حجاب، 5) آموزش و ایجاد واحد درسی مستقل در مدارس، 6)تقویت فرهنگ حجاب و عفاف در مدارس 7 ) نظارت ناجا، 8) نظارت بر فضای مجازی است که به ترتیب بیشترین تاثیر را از نظر مصاحبه شوندگان داشتند.

کلیدواژه‌ها