ارائه ی مدلی کاربردی برای پیشگیری از تصادف‌های فوتی عابران پیاده در استان یزد

نویسنده

بیرونی

چکیده

چکیده:
هدف: هدف تحقیق ، شناسایی اثرات تعاملی متغیرها در تصادفات عابر پیاده در استان یزد می‌باشد. بعبارت دیگر، در این تحقیق، هدف شناسایی عواملی است که با وقوع همزمان آن احتمال فوت عابر افزایش می‌یابد.
روش تحقیق: در این تحقیق ابتدا اطلاعات تصادفات عابر پیاده در استان یزد که توسط فرم کام 114 در صحنه تصادف برداشت شده بود، جمع آوری گردیده و متغییرهای مورد نظر کدبندی شده است. در انتها نیز با استفاده از روش‌های داده کاوی به بررسی تأثیر متغیرهای انتخابی در احتمال فوت و تصادف عابر پیاده پرداخته شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که وقوع تصادف در معابر ورودی شهر، تیره بودن رنگ لباس عابر در شب، ایستادن عابر پیاده در کنار جاده در مناطق برون شهری، تصادف با وسایل نقلیه سنگین، و همچنین تاریک بودن هوا در مبادی ورودی شهر احتمال فوت عابر پیاده را افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست‌آمده، احداث مکان‌های ویژه با روشنایی کافی برای عبور عابرین از عرض راه، تدوین سازوکار اجرایی مناسب برای جریمه موتورسوارن و همچنین افزایش آگاهی عابرین پیاده در مورد خطر تردد در محل های تاریک خصوص در قطعه‌هایی از راه‌های برون‌شهری که از مناطق مسکونی عبور می‌کند می‌تواند در کاهش احتمال فوت عابر بر اثر تصادف موثر باشد.

کلیدواژه‌ها