ارائة مدلی کاربردی برای چگونگی استفاده مؤثر از شبکه‌های اجتماعی مجازی و شناسایی آسیب‌ها و کارکردهای مثبت این شبکه‌ها

نویسندگان

بیرونی

چکیده

شبکه‌های اجتماعی علاوه بر شکل‌دهی جدید به عرصه و فضای تعاملات رودرروی اجتماعی و کنش‌های میان فردی، نقش مهمی هم در نحوه انجام تعاملات فردی ایفا می‌کنند . لذا این شبکه‌ها هم دارای کارکردهای مثبت و هم کارکردهای منفی می‌باشند. هدف این پژوهش این است که ضمن شناسایی کارکردهای مثبت و آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی، مدلی را برای استفاده بهینه از این شبکه‌ها ارائه کند. برای رسیدن به این هدف، از مصاحبه‌های نیمه ساختارمند از 10 کارشناس و متخصص حوزه فناوری اطلاعات و همچنین کارشناسان حوزه روان‌شناسی که با روش نمونه گیری گلوله برفی، انتخاب شده بودند، استفاده شد. با تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها به روش تحلیل تم، مدلی طراحی شد که بر اساس این مدل استفاده بهینه از شبکه‌های اجتماعی نیازمند اقداماتی است که باید قبل از مراجعه فرد به این شبکه‌ها و همچنین هنگامی که فرد به این شبکه‌ها مراجعه می‌کند، مورد توجه قرار گیرند. اقداماتی که قبل از مراجعه فرد به شبکه‌های اجتماعی باید انجام شود شامل اقدامات جایگزین و فرهنگ‌سازی می‌باشد و هنگامی که فرد به سراغ شبکه‌های اجتماعی می‌رود باید اقداماتی توسط فرد، خانواده و مسئولین و دولت انجام شود. لذا برا
استفاده هرچه بهتر از این شبکه‌ها به همکاری بین خانواده‌ها، دولت و مسئولین نیاز بشتری احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها