شناسایی عوامل موثر بر هرزه نگاری در فضای مجازی

نویسندگان

بیرونی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر هرزه نگاری در فضای مجازی بوده است این مطالعه از نوع مطالعات پیمایشی می باشد . جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شهرورندان شهر یزد می باشد و از نمونه گیری از افراد به وسیله پرسشنامه پرسشنامه محقق ساخته آزمون به عمل آمد و نتایج با استفاده از آزمونه‌ای آماری تی تک نمونه و آزمون رتبه‌بندی فریدمن مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سهولت دسترسی به اینترنت با ضریب بتای 488/0، محیط امن فضای مجازی با مقدار بتای 333/0، پنهان ماندن هویت با مقدار بتای 324/0 توزیع سریع و کم هزینه با مقدار بتای 316/0تأثیر مستقیم و معناداری بر هرزه نگاری دارد. در نتیجه هرزه نگاری اینترنتی به واسطه دسترسی آسان به اینترنت ، ناشناس بودن و توان پرداخت عمومی در حال گسترش بوده و با گسترش تکنولوژی و نیز افزایش شبکه های اجتماعی روز به روز افزایش می یابد. بررسی انگیزه هرزه نگاری و انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای به صورت پایدار نیازمند انجام مطالعات و مدیریت صحیح بوده و عوامل متعددی در آن تأثیر گذارند که عدم توجه به آنها موجب بروز صدمات و لطمات جدی به پیکره جوان جامعه ایجاد خواهد کرد. ساده ترین شکل مقابله با این نوع هرزه نگاری فیلترکردن وب سایت هاست. تلاش برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی درباره فناوری های جدید و بالابردن سواد رسانه ای کاربران اینترنتی گزینه دیگری است که می تواند مورد توجه سیاست‌گذاران و مجریان دست اندرکار رسانه های جدید ارتباطی باشد. چنین سیاستی البته تنها در صورت همراهی با اقدامات فرهنگی - اجتماعی برای از بین بردن زمینه‌های گرایش به مصرف انواع هرزه نگاری به موفقیت خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها