نقش معماری ایرانی– اسلامی در پیشگیری از سرقت منزل

نویسنده

بیرونی

چکیده

وحدت میان کالبد و محتوا، رکنی جدا‌ناپذیر در معماری اسلامی- ایرانی محسوب می‌شود. شهرهای ایرانی با تلفیق محلات مختلف، نمودی از وحدت و اتحاد ملی اسلامی را به نمایش گذارده‌اند که در آن‌ها اقوام و گروهای مذهبی و صنفی در صلح و آرامش زندگی می‌کردند و در تعاملی پویا نیازهای یکدیگر را مرتفع می‌ساختند. سرقت از منازل همانند جرایم دیگر، از جهت کمی و کیفی دچار تحول و از لحاظ تنوع، در انواع و آشکال مختلفی رواج یافته است و مکان و زمان نمی شناسد و در هر لحظه از شبانه روز احتمال وقوع آن هست و این پدیده زشت نه تنها نظام مالی افراد و اشخاص، بلکه به اقتصاد و روان جامعه نیز لطمه های جبران ناپذیری وارد می نماید. هدف این تحقیق بررسی میزان نقش معماری ایرانی-اسلامی در پیشگیری از سرقت منزل در شهر یزد است. سوال‌های این تحقیق شامل: بررسی نقش معماری ایرانی اسلامی، بافت ومعماری درون محلات، روابط اجتماعی در بافت جمعیتی محلات، معماری منازل مسکونی می باشد. تحقیق حاضر ازنظر نوع کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مصاحبه و مشاهده است. برای این منظور ابتدا پرسشنامه‌ای در سه بخش روابط اجتماعی، بافت درون محله‌ای و معماری منازل مسکونی با سی سوال طراحی گردید،که از لحاظ روایی مورد تایید متخصصین قرار گرفت و پایایی نیز آلفای کرونباخ 0.872 محاسبه شد. جامعه آماری این تحقیق شهر یزد و نمونه آماری نیز محله فهادان است. سپس پرسش‌نامه در 140 منزل از بافت تاریخی محله فهادان شهر یزد توزیع و جمع‌آوری گردید. در ادامه با استفاده از آزمون آماری ناپارامتری فریدمن به بررسی فرضیه-های اصلی و فرعی تحقیق پرداخته شد. نتایج حاکی از تایید شدن فرضیه‌های تحقیق دارد که بر این اساس روابط اجتماعی، بافت درون محله‌ای و معماری منازل و در نهایت معماری ایرانی اسلامی در پیشگیری از سرقت منزل در استان یزد موثر بوده‌اند. در پایان نیز پیشنهادهایی چون افزایش روابط اجتماعی در محله‌ها، حمایت از معماران دارای سبک ایرانی-اسلامی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها