شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده از دید مردان (مطالعه موردی:استان یزد)

نویسندگان

چکیده

خانواده اصلی‌ترین جزء اجتماع بوده و دستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده می‌باشد. توصیف دقیق ویژگی‌های هر جامعه مستلزم مطالعه عمیق و روشن کیفیت روابط خانوادگی موجود در جامعه است. لذا برای بهبود وضع اجتماع، تلاش برای بهبود وضع خانواده و افراد آن مهم‌ترین مسئله می‌باشد. در این پژوهش، عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد از دید مردان شناسایی و اولویت‌بندی گردیده است.
روش بررسی: به‌منظور بررسی، ابتدا شناسایی زنان با استفاده از روش نمونه‌گیری گلوله برفی انجام شد. پس انجام مصاحبه عمیق نیمه‌ساخت یافته عوامل موثر با استفاده از تجزیه‌وتحلیل داده‌های به دست آمده با استفاده از روش نظریة زمینه‌ای، در سه مرحلة کدگذاری باز (روند خردکردن، مقایسه‌کردن و مقوله‌بندی کردن داده‌ها)، کدگذاری محوری (مفاهیم و مقوله‌هایی که در مرحلة کدگذاری بـاز طرح شـد و در ترکیبی جدید به یکدیگر متصل شدند) و کدگذاری گزینشی (در این مرحله مقولاتی که برای سـاختن چارچوب نظری اولیه تنظیم شد با یکدیگر ترکیب می‌شوند) انجام گرفت. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت‌بندی شدند. هدف این تحقیق شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد از دید مردان می‌باشد.
یافته‌ها: عوامل جنسی با وزن 0.3006 بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و در اولویت اول عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده از دید مردان قرار گرفته است، شیوه ازدواج با وزن 0.1056 در اولویت دوم قرار گرفته است. تغییر ماهیت نقش زن با وزن 0.0952 در اولویت سوم قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: به طور کلی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اولویت‌های مردان بیشتر بر پایه این‌که همسرشان درک درستی از نیازهای جنسی آن‌ها داشته باشند، بنا شده است.

کلیدواژه‌ها