رسیدگی در هیٔت های انضباطی ناجا در پرتو اصول استقلال و بی طرفی

نویسنده

چکیده

در رسیدگی قضایی یا اداری، دادگاه و مقام رسیدگی مهمترین عوامل در تعیین سرنوشت پرونده هستند؛ از این رو رعایت اصول دادرسی منصفانه از سوی آن ها مهم است و این اهمیت به میزانی است که هرگونه شائبه وابستگی دادگاه یا قاضی می تواند دادرسی را به یک دادرسی غیرمنصفانه بدل سازد.( ترشل، ۲۰۰۶: ۸۴)
هیٔت های انضباطی ناجا نیز به عنوان مراجع رسیدگی به تخلفات انضباطی که حق رسیدگی و صدور آرای سرنوشت ساز در ارتباط با پرسنل را دارا می باشند، نمی توانند از شمول این اصول خارج باشند.
مهم ترین یافته نوشته حاضر که با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی - تحلیلی تدوین گردیده آن است که با پیش بینی مواردی از قبیل رد دادرس و تعیین دقیق تعداد و سمت اعضای هیٔت ها و به اعتبار سمت، تلاش بر حفظ استقلال و بی طرفی این مراجع بوده است. در این میان ترکیب منطقی و منصفانه، وجه ممیزه هیٔت های ناجا می باشد.
با این حال وابستگی مالی و تشکیلاتی هیٔت و اعضای آن به یگان، بر استقلال سازمانی و بی طرفی در بعد عینی اثرگذار خواهد بود. وانگهی حضور مقام پیشنهاددهنده تنبیه در ترکیب هیٔت و مشکلات موجود در تعیین نصاب آرا قابل ایراد است که اصلاح قوانین در این راستا ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها