عوامل اجتماعی موثر بر میزان سلامت اجتماعی جوانان شهر یزد

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در پی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی جوانان، دستیابی به نتایج موجود درباره وضعیت جامعه مورد مطالعه در این مورد و شناسایی میزان و چگونگی عوامل اجتماعی موثر بر میزان سلامت اجتماعی در جامعه مورد مطالعه است. چارچوب نظری این تحقیق به گونه‌ای ترکیبی انتخاب شده است و سعی بر در نظرگرفتن نظریاتی است که بر سطوح و جنبه‌های مختلف هر یک از متغیرهای مستقل و رابطه آنها با متغیر وابسته‌ی سلامت اجتماعی تاکید داشته‌اند. تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق نیز اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه جوانان18 تا 29 سال شهرستان یزد می‌باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق روش احتمالی بوده و از نوع نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای می باشد. همچنین برای تعیین حجم نمونه از فرمول آماری کوکران استفاده شده است. برای جمع‌آوری‌ داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده و برای تحلیل داده‌ها از تکنیکهای آماری توصیفی و تحلیلی استفاده ‌شده است. نتایج تحقیق بدین صورت بوده است که: بین متغیرهای مستقل پایگاه اجتماعی – اقتصادی، میزان برخورداری از حمایت اجتماعی، با متغیر وابسته سلامت اجتماعی در سطح معناداری رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها