فرسایش ناشی از اختلافات در خانواده‌های مراجعه کننده به مراکز کاهش طلاق شهر یزد

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی پیامدهای مسائل حل‌نشده در خانواده‌های شهر یزد است. به این منظور در قالب یک طرح کیفی، 22 نفر از خانواده‌های مراجعه‌کننده به مراکز کاهش طلاق و 14 نفر از کارشناسان درگیر با مسائل خانواده در آن مراکز که با استفاده از شیوه نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و با استفاده از تکنیک مشاهده با حضور مدام در مراکز و مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد مطالعه قرار گرفتند. تحقیق با روش نظریه زمینه ای اجرا شد و داده‌های حاصل مصاحبه با استفاده از روش کدگذاری نظری تجزیه و تحلیل شد. در نهایت نتایج حاکی از آن بود که فرسودگی جسمی و روانی اصلی‌ترین پیامد مسائل است در خانواده‌هایی که نتوانستند آن را حل کنند و اختلالات روانی، از هم گسیختگی شخصی اجتماعی، شکاف عاطفی و افزایش تنش، ناهماهنگی شناختی- هنجاری فرزندان، مسائل تربیتی فرزندان و فشار پس از جدایی مضمون‌های اصلی گفته‌های خانواده‌ها بود. نتایج این پژوهش، با بیان این که می‌توان با برپایی تیم‌های خودیار آموزش حل مسئله در خانواده گامی در راستای مهارت‌افزایی، کاهش تنش ناشی از مسائل برای خانواده و افت مراجعه به مراکز کاهش طلاق برداشت، بر اهمیت رشد مهارت‌های فردی در حوزه رویارویی با مسائل در بستر اجتماعی تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها