سنخ‌شناسی کیفی مقوله منزلت اجتماعی در میان‌ذهنیت پرسنل نیروی انتظامی

نویسندگان

چکیده

واقعیت‌های اجتماعی از سیالیت بالایی برخوردار هستند که حاصل تکثر متغیرهای زمینه‌ای و تاریخی مرتبط با پدیداری آنها می‌باشد. منزلت اجتماعی نیز در مقام یک مقوله اجتماعی از این امر مستثنی نبوده و شناخت ژرف از آن نیازمند پایش مستمر جامعه جهت حفظ سلامت اجتماعی افراد و همچنین کارکرد بهینه سازمان‌های اجتماعی می‌باشد. در تحقیق حاضر با رویکری کیفی و استفاده از مصاحبه عمیق به کاوش معنای ذهنی کارکنان نیروی انتظامی از مفهوم منزلت اجتماعی پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری نظری، با همکاری دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان یزد، افرادی با سابقه بالا از رسته‌های مختلف انتخاب شدند. یافته‌های حاصل از کدگذاری داده‌ها جمع‌آوری شده حاکی از تکثر معنای ادراکی مشارکت کنندگان از منزلت اجتماعی در دو دسته کلی: رسمی (فردی - سازمانی) و غیر رسمی (شخصی - خانوادگی) می‌باشد. نکته قابل تامل به عنوان نتیجه تحقیق این واقعیت است که منزلت اجتماعی تحت تاثیر سبک زندگی مصرفی جامعه، به ابعاد اقتصادی آن تقلیل یافته است. واقعیتی که نیازمند توجه‌ای ویژه، جهت مدیریت آسیب‌شناختی پیامدهای آن می‌باشد.