مدل‌سازی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده با استفاده از شبکه عصبی (مطالعه موردی:استان یزد)

نویسندگان

1 دکتری علوم اجتماعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

چکیده

خانواده اصلی‌ترین جزء اجتماع بوده و دستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده می‌باشد. توصیف دقیق ویژگی‌های هر جامعه مستلزم مطالعه عمیق و روشن کیفیت روابط خانوادگی موجود در جامعه است. لذا برای بهبود وضع اجتماع، تلاش برای بهبود وضع خانواده و افراد آن مهم‌ترین مسئله می‌باشد. در این پژوهش، عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد با استفاده از شبکه عصبی مدل‌سازی گردیده است.

کلیدواژه‌ها