بررسی میزان تاثیر خصوصیات جریان ترافیک معابر بزرگراهی و اصلی برون شهری استان یزد در تعداد تصادفات واقعه در این محورها

نویسنده

چکیده

چکیده مقدمه و هدف: تردد ایمن از دیرباز تاکنون یکی از مهم‌ترین چالش‌های جوامع بوده است. تحقیقات نشان داده است که عمده تلفات ناشی از تصادفات مربوط به کشورهای توسعه یافته است. متاسفانه در کشور عزیزمان ایران سالانه شاهد تعداد زیادی تلفات ناشی از تصادفات می‌باشیم. این موضوع تلویحاً بیان می‌کند که نیاز به فرآهم آوری بستر تردد ایمن وسایل نقلیه در کشور امری حیاتی است. متغیرهای مختلفی در وقوع تصادفات نقش دارند که میزان تاثیر آن‌ها در وقوع تصادفات بایستی شناسایی گردد. عمده تلفات ناشی از تصادفات در معابر برون‌شهری به وقوع می‌پیوندد. عموم این تلفات ناشی از تصادفاتی است که در محورهای شریانی اصلی و بزرگراهی اتفاق می‌اُفتد. استان یزد به دلیل واقع شدن در مرکزیت کشوری قلب تردد وسایل نقلیه و ارتباط دهنده کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب کشور به احتساب می‌آید. این موضوع لزوم بررسی متغیرهای تاثیرگذار در تصادفات واقعه در استان یزد را دوچندان می‌کند. هدف از این مقاله بررسی میزان تاثیر خصوصیات جریان ترافیکی معابر شریانی اصلی و بزرگراهی استان یزد در تعداد تصادفات واقعه در این محورهاست. روش بررسی: به منظور بررسی میزان تاثیر خصوصیات جریان ترافیکی در ابتدا بر مبنای اطلاعات خصوصیات جریان ترافیکی مستخرج از دستگاه‌های ترددشمار و همچنین آمار تصادفات سعی گردید تا قطعه‌بندی محورهای شریانی اصلی و بزرگراهی صورت پذیرد که تعداد 34 قطعه شناسایی شد. قابل ذکر است بررسی این مقاله محدود به سال 1394 لغایت 1396 می‌باشد و 34 قطعه مورد نظر در مقیاس ماهانه (در نتیجه 36 ماه) مورد بررسی قرار گرفت و جمعاً 1234 رکورد جهت آنالیز تصادفات در نظر گرفته شد. در ادامه استقلال خطی متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت سعی گردید تا دقت برازش ده مورد از رایج‌ترین مدل‌های آنالیز تصادفات مورد بررسی قرار بگیرد و براساس مشتقات جزئی محاسباتی متغیرها، میزان تاثیر هریک از متغیرها در تعداد تصادفات واقعه در معابر شریانی اصلی و بزرگراهی استان یزد شناسایی گردد. یافته ها: نتایج حاکی از تاثیر بالقوه متوسط تردد ماهانه معادل روز به عنوان مهم‌ترین متغیر تاثیرگذار در خصوصیات جریان ترافیکی بود. به ازای 20 درصد افزایش در متوسط تردد ماهانه شاهد 31/4 درصد افزایش تصادفات خواهیم بود. متغیرهای درصد وسایل نقلیه سنگین، سرعت متوسط و درصد تخلف سرعت وسایل نقلیه با تعداد تصادفات واقعه رابطه معکوس داشت که با نتایج تحقیقات پیشین همخوانی دارد. لیکن تاثیر آن‌ها ناچیز بود. همچنین مشخص شد که به ازای هر 1 درصد افزایش تخلف فاصله طولی وسایل نقلیه، 2/1 درصد تصادفات واقعه افزایش می‌یابد. نتیجه‌گیری: افزایش تردد سهم بسزایی در وقوع تصادفات در محورهای شریانی اصلی و بزرگراهی استان یزد دارد و نیازمند مدیریت حمل‌ونقل مناسب در راستای کاهش تردد می‌باشیم. به علاوه نیاز به اعمال قانون‌های مناسب به منظور کاهش تخلف فاصله طولی وسایل نقلیه می‌باشیم

کلیدواژه‌ها