تأثیر استقرار حسابداری تعهدی بر مسئولیت پاسخگوئی مالی و عملیاتی در ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه

2 .

چکیده

با نگرش به اینکه حسابداری تعهدی از طریق گزارشگری مالی، انجام مسئولیت پاسخگویی را تسهیل کرده و در سالهای اخیر تلاش های زیادی برای بکارگیری حسابداری تعهدی در نظام گزارشگری مالی ناجا صورت گرفته است. سیستم حسابداری فعلی در ناجا، حسابداری نقدی تعدیل شده می باشد که از قابلیت پاسخگویی مناسبی برخوردار نیست. هدف این پژوهش بررسی تاثیر پیاده سازی حسابداری تعهدی بر مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی در ناجا است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف پژوهشی و کاربردی است. از نظر روش مطالعه کتابخانه ای و میدانی، از نظر ماهیت و نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق عبارتست از کلیه کارکنان ذیحسابی ف.ا.ا.یزد، شهرستانهای تابعه، کارکنان برنامه و بودجه ف.ا.ا.یزد. و سرویس های هزینه کننده به تعداد80 نفر که به صورت تمام شمار در نظر گرفته می شوند. اطلاعات بدست آمده در این تحقیق با‌ استفاده از آزمون تی استیودنت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برای تحلیل فرضیه‌های تحقیق از نرم افزار spss بهره برداری شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه‌‌ای مشتمل بر 30 پرسش و از مقیاس پنج رتبه ای لیکرت استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد. تغییر مبنای حسابداری در ناجا از نقدی تعدیل شده به تعهدی تأثیر زیادی بر ارتقاء پاسخگوئی مالی و عملیاتی داشته است. در نتیجه پیاده سازی گزارشگری مالی مبتنی بر حسابداری تعهدی در ناجا شرایط ارتقاء پاسخگوئی عملیاتی و مالی را میسر ساخته و امکان پاسخگوئی این دو بخش را برای فرماندهان و مدیران ناجا فراهم می نماید.

کلیدواژه‌ها