روش پلاس بوهان :یک روش جدید اجتماع محور برای جلوگیری در ژاپن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

تعداد سازمان هیا داوطبانه جلوگیری از جرم افزایش یافته است که در انتهای سال 2014 ، تعداد بالغ بر 48000 از این سازمان ها که عضوی برابر با 2.8 میلیون نفر داشت و آمار های حاکی از این دارد که بیشتر از این اعضا مردان 70 ساله هستند در مقابل روش دیگری به نام پلاس بوهان با اضافه کردن فعالیت های جلوگیری از جرم در فعالیت های روزانه شهروندان .هدف از این تحقیق این است که ایا روش پلاس با بوهان با استفاده از دو فعالیت های انجام شده میتواند روند افزاش وقوع جرم را کاهش دهد و چه تاثیری بروری رفتار و فعالیت های این داوطلبان نیز دارد که فالیع اولی اضافه کردن باغبانی و دومین راه رفتن و پیاده روی به فعالیت های روزانه میباشد که منجرب به جلوگیری از جرم میشود که ااز نتایج حاصله رضایتمندی از شرکت در این نوع فعالیت ها نشان میدهد و از مشارکت حتی کارمند های مشغولی که در دهه 30 و 40 سالگی خود هستند در این فعالیت ها نشان می دهد که در فعالیت  دوم که همان پیاده روی است رضایت دارند در اخر از نتایج بسیار موثر  روش پلاس بوهان در افزایش فعالیت های جلوگیری از جرم و تغغیر در ر فتار و فعالیت های ان ها دارد 

کلیدواژه‌ها