جامعه‌پذیری حجاب در بین دانشجویان دختر و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: داشجویان دانشگاه پیام نور مرکز مهریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

زمینه و هدف: در هر جامعه‌ای کیفیت پوشش لباس افراد جامعه تحت تأثیر جهان‌بینی و ارزشهای فرهنگی آن جامعه شکل می‌گیرد. افراد جامعه به واسطه فرایند جامعه‌پذیری ارزشهای و هنجارهای فرهنگی را آموخته‌اند و این فرایند بر پدیده‌های اجتماعی مانند حجاب تأثیر می‌گذارد. هدف پژوهش، بررسی وضعیت گرایش به حجاب در بین دانشجویان دختر و عوامل مرتبط با آن می‌باشد.
روش: روش پژوهش پیمایشی و جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور مرکز مهریز تشکیل می‌دهند که تعداد دانشجویان دختر در سال 1396 برابر 740 است که با استفاده از فرمول کوکران 254 نفر بعنوان نمونه آماری و با استفاده از نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی  انتخاب شدند. جمع‎آوری اطلاعات از طریق پرشس‌نامه محقق ساخته انجام گرفته و داده‌ها به وسیله نرم افزار spss نسخه 24 مورد تحلیل قرار گرفتند و برای آزمون فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون و آزمونT  استفاده شده است.
یافته‌ها و نتایج: مطالعه نشان داد بین گرایش خانواده به حجاب، گروه همسالان و دینداری با گرایش به حجاب رابطه معنی‌داری است. در حالی‌ که بین سن، محل سکونت، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و دسترسی به رسانه جمعی با گرایش به حجاب رابطه وجود ندارد.
نتیجه‌گیری:  حجاب از عناصر فرهنگ ایرانی-اسلامی می‌باشد و بنابراین برای جامعه‌پذیری و انتقال صحیح این فرهنگ، تقویت بنیه معرفت دینی دانشجویان و خانواده‌های آنان، با استفاده از برنامه‌های تبلیغی با الهام از آموزه‌های دینی و آگاهی‌بخشی درباره اهمیت حجاب توسط نهادهای مسئول مانند دانشگاه‌ها و نیروی انتظامی، زمینه گرایش بیشتر دانشجویان به حجاب فراهم شود.  

کلیدواژه‌ها