شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده از دید زنان (مطالعه موردی:استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .

2 دکتری علوم اجتماعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

خانواده اصلی‌ترین جزء اجتماع بوده و دستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده می‌باشد. توصیف دقیق ویژگی‌های هر جامعه مستلزم مطالعه عمیق و روشن کیفیت روابط خانوادگی موجود در جامعه است. لذا برای بهبود وضع اجتماع، تلاش برای بهبود وضع خانواده و افراد آن مهم‌ترین مسئله می‌باشد.  در این پژوهش، عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد  از دید زنان شناسایی و اولویت­بندی گردیده است.
روش بررسی: به­منظور بررسی، ابتدا شناسایی زنان با استفاده از روش نمونه­گیری گلوله برفی انجام شد. پس انجام مصاحبه عمیق نیمه­ساخت یافته عوامل موثر با استفاده از تجزیه­وتحلیل داده­های به دست آمده با استفاده از روش نظریة زمینه­ای، در سه مرحلة کدگذاری باز (روند خردکردن، مقایسه­کردن و مقوله­بندی کردن داده­ها)، کدگذاری محوری (مفاهیم و مقوله­هایی که در مرحلة کدگذاری بـاز طرح شـد و در ترکیبی جدید به یکدیگر متصل شدند) و کدگذاری گزینشی (در این مرحله مقولاتی که برای سـاختن چارچوب نظری اولیه تنظیم شد با یکدیگر ترکیب می­شوند) انجام گرفت. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت­بندی شدند. هدف این تحقیق شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد از دید زنان می­باشد.
یافته­ها: عوامل اداراکی با وزن 0.1420 بیشترین وزن را به خود اختصاص داده و در اولویت اول عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده از دید زنان قرار گرفته است، عوامل رفتاری با وزن 0.1283 در اولویت دوم قرار گرفته است. عوامل شخصیتی با وزن 0.1010 در اولویت سوم قرار گرفته است.
نتیجه­گیری: به طور کلی می­توان نتیجه­گیری کرد که  اولویت­های زنان بیشتر بر پایه این­که همسرشان درک درستی از آن­ها داشته باشند، بنا شده است.

کلیدواژه‌ها