مروری بر نقش خصوصیات جریان ترافیک در نرخ و شدت تصادفات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

مقدمه و هدف: بررسی نقش عوامل مختلف در تصادفات واقعه از دیرباز تاکنون مورد بررسی محقیقن مختلف قرار گرفته است. عوامل مختلفی در وقوع تصادفات می­توانند نقش داشته باشند. یکی از مهم­ترین بخش­هایی که مورد بررسی محققین مختلف قرار گرفته است، نقش خصوصیات جریان ترافیکی در تصادفات واقعه است. در این راستا بررسی­های مختلفی انجام شده است. هدف از بررسی این تحقیق بررسی جامع تحقیقات گذشته در رابطه با نقش خصوصیات جریان ترافیکی در تصادفات واقعه است.
 روش بررسی: این تحقیق مبتنی بر بررسی جامع تحقیقات گذشته در راستای ارائه دیدی صحیح در رابطه با نقش خصوصیات جریان ترافیکی در تصادفات است. بررسی­های این تحقیق از سال 1949 به بعد است. سعی شده است تا بر اساس مطالعات جامع انجام شده یک دسته­بندی مناسبی از تاثیر خصوصیات مختلف جریان ترافیکی بدست آید.
یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که اثرسنجی عوامل دیگر نظیر طرح هندسی راه بطور توامان با بررسی سرعت واقع­بینانه­تر خواهد بود. به علاوه به نظر می­رسد واریانس سرعت و سرعت حدی تاثیر مهم­تری از میانگین سرعت جریان داشته باشد. معدود تحقیقات انجام شده بر روی اثر تراکم بر مبنای نسبت حجم به ظرفیت نشان داد که کل تصادفات (مستقل از طبقه­بندی) و تک خودرویی رابطه U شکل با تراکم دارند. لیکن رابطه تراکم با تصادفات چندخودرویی مثبت است. بررسی نقش جریان ترافیک (تردد) بیانگر این موضوع است که رابطه قوی میان تصادفات و شرایط جریان ترافیک وجود دارد. لیکن برای انواع مختلف تصادفات روابط متفاوتی را می­توان متصور بود. اندک تحقیقات انجام شده بر روی تاثیر ازدحام ترافیکی بر تصادفات بیانگر این مطلب است که بسته به شرایط مختلف مورد بررسی ممکن است رابطه مثبت یا معکوسی را میان ازدحام ترافیکی و تصادفات بدست آورد.
نتیجه­گیری: بررسی خصوصیات جریان ترافیکی در تصادفات واقعه امری بسیار مهم است. شرایط بررسی­های اثرگذاری متغیرها و همچنین حضور سایر متغیرها نظیر شرایط هندسی راه بسیار مهم است. بطوریکه برخی از تحقیقات نتایج معکوس با برخی دیگر داشته است. برخی از خصوصیات جریان ترافیکی نظیر تراکم  و ازدحام ترافیکی در متون تحقیقاتی گذشته کمتر به آن پرداخته شده است و در آینده مستلزم بررسی دقیق­تر است.

کلیدواژه‌ها