جلوگیری از جرم به وسیله دادن اختیارات اجتماعی : یک تحقیق تجربی از پایتخت اجتماعی در شهر کیوتو ژاپن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

فعالیت های جلوگیری از جرم که منجرب به تشکیل انجمن های اجتماعی که اکمروزه در ژاپن بسیار مرسوم است که این به روشنی در جرم ضشناسی محیطی نشان دااده دشده است که جوامع میتوانند به وسیله شهروندان میتوانند ایمن نگه داشته بشوند در این تحقیق به انجمن  محله ها در کیوتو که برای این تئوری پایتخت اجتماعی و اجتماعات که بر پایه فعالیت های وقوع جرم است که بعنوان کاری میباشد که چندی پیش در شهر کوبه ژاپن شروع شد است . فرمول بندی سازه مدل این تحقیق براساس اطلاعات و گزارشات پلیس از جرائم خیابانی و دزدی های شهری است که پیشنهادی از شهروندان برای گذاشتن تلاشی  در خصوص قوی تر کردن پایتخت اجتماعی و تشکیل اجتماعی ایمن و امنیت به صورت به صورت ایده ای و هم به صورت عملی و قابل مشاهده .
پاتیخت اجتماعی تاثیر بسیار زیادی بر روی کاهش جرائم خیابانی  دارد یافته های پیشنهاد میدهد که ایجاد پایتخت اجتماعی تاثیر به سزایی بروی کاهش ترس از جرم و افزایش حس بهتر در کنار خانواده میدهد تحقیق ما پیشنهاد میکنه که یک اعتقاد کاربردی درونی میتوان به اسیب شناسی کلی کمک کند که منجرب به جلوگیری از وقوع جرم میگردد و احساس اجتمعای را در بین اجتماع نیز تقویت میکند

کلیدواژه‌ها