مدل سازی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده با استفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی (مطالعه موردی:استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .

2 دکتری علوم اجتماعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

خانواده اصلی‌ترین جزء اجتماع بوده و دستیابی به جامعه سالم در گرو سلامت خانواده می‌باشد. توصیف دقیق ویژگی‌های هر جامعه مستلزم مطالعه عمیق و روشن کیفیت روابط خانوادگی موجود در جامعه است. لذا برای بهبود وضع اجتماع، تلاش برای بهبود وضع خانواده و افراد آن مهم‌ترین مسئله می‌باشد. در این پژوهش، عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد با استفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مدل­سازی گردیده است.
روش بررسی:به منظور بررسی، ابتدا شناسایی افراد با استفاده از روش نمونه­گیری گلوله برفی انجام شد. پس انجام مصاحبه عمیق نیمه­ساخت‌یافته عوامل موثر با استفاده از تجزیه ­و تحلیل داده­های به‌دست آمده با استفاده از روش نظریة زمینه­ای، در سه مرحلة کدگذاری باز (روند خردکردن، مقایسه­کردن و مقوله­بندی کردن داده­ها)، کدگذاری محوری (مفاهیم و مقوله­هایی که در مرحلة کدگذاری بـاز طرح شـد و در ترکیبی جدید به یکدیگر متصل شدند) و کدگذاری گزینشی (در این مرحله مقولاتی که برای سـاختن چارچوب نظری اولیه تنظیم شد با یکدیگر ترکیب می‌شوند) انجام گرفت. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت­بندی شدند. بعد از آن پرسشنامه طراحی گردید با که با آلفای کرونباخ  0.872 تایید شده است. سپس عوامل شناسایی شده با استفاده از رگرسیون لجستیک  و شبکه عصبی مدل­سازی شدند. هدف این تحقیق مدل­سازی عوامل موثر بر تحکیم بنیان خانواده در استان یزد با استفاده از رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی می­باشد.
یافته­ها: مدل رگرسیون لجستیک با دقت 56% توانست خانواده­های بدون مشکل را شناسایی کند و با دقت 86.6% توانست خانواده­های دارای مشکل را شناسایی کند و همچنین با دقت 86.9% توانست خانواده­های جدا شده را شناسایی کند از این رو دقت کلی مدل رگرسیون لجستیک 76.5% بوده است. مدل شبکه عصبی با دقت 33.3% توانست خانواده­های بدون مشکل را شناسایی کند و با دقت 82.1% توانست خانواده­های دارای مشکل را شناسایی کند و با دقت 87.8% توانست خانواده­های جدا شده را شناسایی کند از این رو دقت کلی مدل شبکه عصبی 78.6% بوده است

کلیدواژه‌ها