کاوشی بر چگونگی نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی در شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو مرکز پژوهشی مطالعات رفاه اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده

شهر یزد به دلیل شرایط خاص اقلیمی و نبودن شیب تند درون شهری، وجود مهاجران، اقشار کم درآمد و همچنین فرهنگ دیرینه در استفاده از دوچرخه و موتورسیکلت به عنوان یکی از شهرهای با حجم بالایی استفاده از موتورسیلکت شناخته می‌شود و به همین دلیل در استان یزد به علت داشتن تعداد زیاد موتورسیکلت دارای بیشترین آمار تصادفات و حوادث ترافیکی است، لذا چگونگی نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی در شهر یزد یکی از اهداف مهم این تحقیق هست
روش مورد استفاده در این تحقیق کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده که در آن جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان 15 ساله و بیشتر شهر یزد که از موتورسیکلت استفاده می‌کنند تشکیل می‌دهد‌ و حجم نمونه حدود 246 بوده است.که به شیوه نمونه گیری خوشه‍ای انجام گرفته است.
یافته‍ها و نتایج تحقیق نشان می‍دهد که بین متغیرهای زمینه‍ای سن، تحصیلات و درآمد با متغیر اصلی تحقیق یعنی؛ نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی در شهر یزد رابطه معنادار وجود نداشته است و همچنین رابطه معنی‌داری بین متغیرهای پذیرش نوآوری و نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی در شهر یزد وجود ندارد‌ (05/0 <P). اما بین متغیرهای آمیخته بازاریابی اجتماعی و آهنگ پذیرش و نگرش افراد با نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی در شهر یزد رابطه معنی‌داری وجود داشته است (001/0 >P) و در نهایت رابطه معکوس و معنی‌داری بین متغیرهای آنومی اجتماعی و نابسامانی اجتماعی و نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی در شهر یزد وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها