جرائم شهروندی و محله های ساخته شده : تخمین تاثیر طراحی محیطی بر جلوگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

هدف از این مقاله به بررسی و تخمین رابطه بین جرائم شهروندی و محیط‌های ساخته شده است که بازتابی از اصول جلوگیری از جرم از طریق طراحی محیطی متناسب با سطح محله‌ها است.
که این تحقیق بر روی شهر ساتل امریکا انجام شده است که این مقاله به بررسی اثر طراحی محیطی که توسط دو روش انجام می‌شود بروی کاهش جرائم شهروندی که برای تحلیل 1407 مورد از جرائم شهروندی است که از از گزارشات جرائم سیاتل استفاده شده است نتایج حاکی از آن است که ابعاد مناطق شهروندی، تعداد طبقات ساختمان‌های و تراکم تعداد ایستگاه‌های اتوبوس و تراکم و ازداحم در تقاطع‌ها که ارتباط مستقیم با جرائم شهروندی دارد در حالی که از نظر جمعیت و درآمد شهروندی و فاصله آن‌ها از ایستگاه پلیس کنترل شده است افزایش در تعداد ایستگاه‌های اتوبوس و تراکم خیابان‌های رابطه معکوسی با جرائم شهروندی دارد که این مقاله به نحوه تاثیر طراحی محیطی و افزایش کنترل بروی پتانسل‌های اتفاق دزدی و جلوگیری از جرم پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها