دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1393 
2. بررسی تأثیر عوامل اجتماعی، بر گرایش جوانان به اعتیاد در شهر یزد

صفحه 33-64

اکبر زارع شاه آبادی؛ بهروز اسلامی؛ ملیحه مهدی پور خراسانی