دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1394 
2. روندهای اخیر و چشم‌اندازهای آینده جمعیت دانشجویی ایران

صفحه 29-58

عباس عسکری ندوشن؛ محمد توکلی زاده راوری؛ زهرا فتحی زاده