دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تابستان 1394 
1. سبک زندگی سلامت محور در میان سالمندان شهر یزد

صفحه 11-32

عباس عسکری ندوشن؛ حسین فلاح زاده؛ زهرا سادات حسینی