دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1394 
1. عوامل موثر بر مصرف قلیان در جمعیت بالای هیجده سال شهر یزد

صفحه 9-29

علیرضا افشانی؛ سعید فتحی؛ محمد علی آرمند؛ امیر محمدی چیگویی


3. بررسی نقش آسیب‌های اجتماعی ناشی از وجود اتباع خارجی در امنیت اجتماعی

صفحه 47-71

سید حبیب ا... میرغفوری؛ نجمه باغیانی؛ آسیه طاهری‌زاده